Obhájené práce

Zde průběžně vystavovujeme výběr z to, co už u nás vzniklo - ať už návrhy na praktická cvičení, exkurze či hezké výzkumné práce nás či našich studentů, ze kterých můžete čerpat inspiraci. Můžete zde nalézt odbornou či metodickou inspiraci do výuk či k pedagogickému působení.

Níže naleznete u každé práce stručný popis jejich obsahu a také odkazy na plné texty, pokud byste si je chtěli přečíst. Zároveň ještě dodáváme, že níže uvedené práce nejsou oficiálně publikované, z mnoha nich postupně vzniknou samostatné odborné články, které naleznete v odborných periodikách (přehled naleznete zde).

2022

podzimní termín 2022 (září)

“Aktivizace žáků ve vztahu ke skupinové práci v hodinách biologie”

 • typ práce: bakalářská

 • autor: Janovská Kateřina

 • školitel: Rajsiglová Ina, RNDr., Ph.D.

 • anotace: Bakalářská práce „Aktivizace žáků ve vztahu ke skupinové práci v hodinách biologie” pojednává o podstatě aktivizace žáků a významu skupinové práce s prvky kooperace. Práce obsahuje vymezení termínů aktivizace, aktivní učení, kooperace skupiny a práci v ní. Udává příklady modelů a metod podporující aktivizaci žáků, které jsou navíc i vhodné pro skupinové práce v hodinách biologie.

 • odkaz na plný text práce: ZDE (přesměrování na repozitář závěrečných prací UK)

Tvorba autorské didaktické hry "Cesta do nitra buňky

 • typ práce: magisterská diplomová

 • autor: Strachotová Tereza, Bc.

 • školitel: Dvořáková Radka, Mgr., Ph.D.

 • anotace: V rámci diplomové práce vznikla originální autorská didaktická hra pro žáky nižšího gymnázia, případně SŠ. Prostřednictvím hry se žáci seznámí se stavbou buňky v širším měřítku, než jak tomu běžně na základních školách bývá. Spolupracují ve skupině, putují buňkou a sbírají stavební materiály, za které získávají kartičky s organelami. Při hraní hry zjistí, že buňka obsahuje velké množství částí, z nichž má každá v životě buňky svou jasnou úlohu. Žáci se blíže seznámí se stavbou a funkcí následujících organel: cytoplasmatická membrána, mitochondrie, lysozom, endoplasmatické retikulum, Golgiho aparát, ribozom, cytoskelet, jádro.

 • odkaz na plný text práce: ZDE (přesměrování na repozitář závěrečných prací UK)

Mobilní aplikace a metoda CLIL ve výuce biologie

 • typ práce: magisterská diplomová

 • autor: Valtrová Pavlína, Bc.

 • školitel: Kotvaltová Sezemská Karolína, Mgr., Ph.D.

 • anotace: Tato práce je zaměřena na metodu CLIL a využití mobilních aplikací ve výuce biologie. V rámci této práce bylo navrženo pět úloh, které kombinují CLIL a použití mobilních telefonů. Úlohy jsou zaměřené na následující témata: vesmír, potravní vztahy, buněčná biologie, biologie hub a zoologie bezobratlých. Úlohy jsou určeny pro 6. ročník ZŠ a jsou realizovatelné v rámci 1 vyučovací hodiny. U každé úlohy žáci pracují s jinou mobilní aplikací. Ověření navržených úloh bylo realizováno na vybrané základní škole ve Středočeském kraji. Ověření proběhlo dvakrát. První realizace se uskutečnila ve školním roce 2020/2021, na vzorku 20 žáků. Ke druhé realizaci došlo ve školním roce 2021/2022, na vzorku 15 žáků.

 • odkaz na plný text práce: ZDE (přesměrování na repozitář závěrečných prací UK)

Integrace dětí s onemocněním diabetes mellitus ve školním prostředí

 • typ práce: závěrečná práce

 • autor: Buchtelová Aneta, Mgr.

 • školitel: Chlebounová Irena, RNDr.

 • anotace: Práce zkoumá možnosti podpory žáků s onemocněním diabetes mellitus ve školním prostředí. Po rozhovorech s diabetiky, jimž toto onemocnění diagnostikovali v dětském věku a s učiteli, kteří se ve své školní praxi setkali s takto diagnostikovaným žákem se ukázala potřeba vytvořit pro učitele školení, které by je s touto nemocí blíže seznámilo. Toto školení pro učitele bylo v rámci práce vytvořeno a pilotně vyzkoušeno na vybraném vzorku učitelů. Výsledky práce mohou pomoci nejen učitelům v poučeném a citlivém přístupu k dítěti s tímto onemocněním (tedy rozpoznání jeho potřeb a problémů a nabídce podpůrného prostředí).

 • odkaz na plný text práce: ZDE (ke stažení v PDF)

Tvorba ŠVP předmětu Přírodopis pro 2.stupeň základní školy

 • typ práce: závěrečná práce

 • autor: Danko Jiří

 • školitel: Dvořáková Radka, Mgr., Ph.D.

 • anotace: Práce se zabývá vznikem nového ŠVP pro předmět přírodopis na jedné základní škole, jeho ověřením a následnou úpravou. První verze ŠVP byla sepsána za pomoci rámcově vzdělávacího programu, nově pořízených učebnic a volně dostupného ŠVP jiné školy. Část této první verze byla ověřena pomocí dvou didaktických testů, které byly sestaveny v souladu s cíli uvedenými v novém ŠVP. Výsledky ověřování byly zapracovány do další verze ŠVP a to včetně aktuálně probíhající „malé revize“ rámcově vzdělávacího programu. Tato druhá verze ŠVP bude ve škole zavedena ve školním roce 2022/2023. Práce by mohla pomoci i jiným učitelům s těžkostmi tvorby či přetváření školního vzdělávacího programu či je inspirovat k využívání cílů odpovídajících vyšším stupňům Bloomovy taxonomie.

 • odkaz na plný text práce: ZDE (ke stažení v PDF)

Chov mšic a jejich využití ve středoškolské výuce

 • typ práce: závěrečná práce

 • autor: Metličková Magdalena, Mgr.

 • školitel: Kotvaltová Sezemská Karolína, Mgr., Ph.D.

 • anotace: V rámci této práce byla vytvořena praktická vyučovací hodina o mšicích. Tato hodina obsahuje prvky badatelsky orientované výuky, což je způsob učení podporující rozvoj vědeckého stylu myšlení a práce. Vyučovací hodina i s pracovním listem, byla ověřena na dvou třídách pražských gymnázií. Práce rovněž obsahuje přehled odborné biologické literatury shrnující základní informace o mšicích a také souhrn literatury didaktické, který popisuje použité metody a postupy využité při přípravě hodiny.

 • odkaz na plný text práce: ZDE (ke stažení v PDF)

Symbiózy hub a rostlin v praktické výuce biologie

 • typ práce: závěrečná práce

 • autor: Mrnka Libor, Mgr., Ph.D.

 • školitel: Mourek Jan, RNDr., Ph.D.

 • anotace: Lišejníkové, mykorhizní a parazitické symbiózy rostlin a hub hrají významnou roli při utváření a fungování většiny terestrických ekosystémů. Lze na nich žákům demonstrovat podobnosti i odlišnosti struktur plnících symbiotickou funkci, kompetitivní a kooperativní rysy soužití a složité předivo interakcí nepříbuzných organismů. Tato závěrečná práce přináší souhrn poznatků o zmíněných symbiózách a vlastní návrhy výukových aktivit (pět experimentů a dvě aktivity typu práce s textem) přibližující tento ekologický fenomén studentům středních škol. Tyto aktivity byly testovány se studenty prvního ročníku gymnázia EDUCAnet Praha. Tři experimenty byly úspěšné, dva částečně nebo vůbec. V předkládané práci diskutuji možné příčiny i uplatnitelnost při výuce.

 • odkaz na plný text práce: ZDE (ke stažení v PDF)

jarní termín 2022 (červen)

“Faktory ovlivňující přístup a motivaci žáků základních a středních škol k učení se první pomoci”

 • typ práce: bakalářská

 • autor: Barbara Havlíková

 • školitel: Mgr. Radim Kuba

 • anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku výuky první pomoci. Výuka první pomoci ve školách je efektivní způsob, jak dostat důležitost znalosti první pomoci do povědomí co nejvíce lidem ve společnosti. Děti jsou díky své snadné motivaci, lehkému učení a retenci vědomostí vhodná cílová skupina pro získání vzdělané a trénované populace v poskytování první pomoci. V zemích, kde je výuka první pomoci povinnou součástí školních vzdělávacích plánů, se výrazně zvyšuje míra přežití při náhlé zástavě srdce. Práce je literární rešerší faktorů ovlivňujících přístup a motivaci žáků základních a středních škol k učení se první pomoci. Zabývá se především tím, co ovlivňuje celkový přístup dětí k první pomoci a chuť učit se ji, jaké postupy by se žáci měli učit s odbornou oporou z hlediska vhodnosti vzhledem k jejich věkovým specifikům. Součástí práce je také shrnutí poznatků, jak zefektivnit výuku první pomoci na základních a středních školách (např. jestli je efektivnější výuka pedagogů či odborných zdravotnických pracovníků).

 • odkaz na plný text práce: ZDE (přesměrování na repozitář závěrečných prací UK)

Analýza tématu buněčná biologie v českých učebnicích přírodopisu

 • typ práce: magisterská diplomová

 • autor: Bc. Jakub Zupko

 • školitel: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.

 • anotace: Cílem diplomové práce bylo posouzení kvality kapitol o buněčné biologii v pěti českých učebnicích přírodopisu pro 6. ročník ZŠ a vytipování nejvhodnější učebnice pro výuku buněčné biologie. Porovnávali jsme učebnice nakladatelství Fraus, Nová Škola, Prodos, SPN a Taktik ze šesti hledisek (rozsah učiva, terminologie, obtížnost výkladového textu (měřené metodou podle Hrabí), obsahová správnost, kognitivní náročnost doprovodných úloh (podle Bloomovy taxonomie) a charakter neverbální složky). Diplomová práce dále obsahuje souhrnné tabulky se všemi faktografickými tvrzeními o buněčné biologii z učebnic; u každého tvrzení je pak uvedeno, zda je korektní či ne. V případě nekorektního tvrzení je uvedena a vysvětlena oprava. Nepřesné či zastaralé informace jsme odhalili ve čtyřech z pěti analyzovaných učebnic. Jako vhodná učebnice, na základě zkoumaných kritérií, vychází učebnice nakladatelství SPN, jako spíše vhodná učebnice nakladatelství Nová škola. Jedna konkrétní učebnice, která by ve všech kritériích přesahovala všechny ostatní, však na českém trhu aktuálně není.

 • odkaz na plný text práce: ZDE (přesměrování na repozitář závěrečných prací UK)

zimní termín 2022 (únor)

“Primární prevence abnormalit příjmu potravy na školách a porovnání její efektivity z pohledu studentů a metodiků prevence”

 • typ práce: magisterská diplomová

 • autor: Bc. Eliška Čermáková

 • školitel: RNDr. Irena Chlebounová

 • anotace: Diplomová práce se zabývá abnormalitami příjmu potravy a jejich primární prevencí. Čtenář tu najde přehled těchto abnormalit včetně jejich stručného popisu a rizika jejich vzniku. Autorka zjišťovala kvalitativním výzkumem postaveným na rozhovorech se studenty a pedagogy, zda vnímají obě skupiny respondentů formy primární prevence na školách v této oblasti jako dostačující a zda školní prevence pokrývá všechna důležitá témata. V práci je uveden příklad australského efektivního preventivního programu „Everybody is different“ zaměřeného na posilování zdravého sebevědomí žáků a sebeúcty. Výzkum odkryl pět oblastí, na které je třeba se zaměřit, aby výsledná prevence abnormalit příjmu potravy na škole byla efektivní. Je to zdravá výživa, body pozitivita a neutralita, zdravé sebevědomí, psychohygiena a pohyb.

 • odkaz na plný text práce: ZDE (přesměrování na repozitář závěrečných prací UK)

“Výuka v krajině s využitím GIS a dálkového průzkumu Země”

 • typ práce: závěrečná práce

 • autor: Mgr. Man Matěj

 • školitel: RNDr. Irena Chlebounová

 • anotace: Tato závěrečná práce se zaměřila na návrh a otestování environmentálního výukového programu pro žáky druhého stupně ZŠ. Program byl navržen pro ekocentrum Chaloupky na Vysočině nedaleko Brtnice. Je postaven na vnímání a pozorování krajiny v prostorovém a historickém kontextu posledních dvou století. U každého z 15 stanovišť jsou uvedeny i cíle, které jsou splněny skrze zadávané úkoly. Práce obsahuje celou řadu unikátních map z okolí, popis celodenní terénní výpravy s jednotlivými zastaveními a úkoly s nimi spojenými. Navrhované badatelské aktivity jsou částečně místně specifické a částečně přenositelné jinam. Inspirativní je týdenní „Škola o přírodě“, jejíž součástí se tento program stal.

 • odkaz na plný text práce: ZDE (ke stažení v PDF)

“Zájem řešitelů Biologické olympiády o biologii”

 • typ práce: závěrečná práce

 • autor: Mgr. Tereza Matějková

 • školitel: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.

 • anotace: Předmětové olympiády hrají významnou roli ve vzdělávání nadaných studentů. Pro úspěch je ale nezbytný zájem o daný obor. Tato závěrečná práce pomocí dotazníkového šetření mapuje vznik zájmu o biologii u úspěšných účastníků Biologické olympiády (BiO), konkrétně u kategorie C a D (tj. u žáků 2. stupně ZŠ a nižších gymnázií). Výsledkem šetření jsou přibližně dvě skupiny respondentů. První skupina úspěšných řešitelů BiO se o biologii zajímá od mateřské školy a díky svým rodinným příslušníkům. Druhá skupina úspěšných řešitelů BiO projevila o biologii zájem až v průběhu 2. stupně ZŠ, kdy je k biologii nasměrovali jejich učitelé. Vliv na zájem o obor mělo i povolání rodičů s tím, že učitelé přiváděli k biologii především ty žáky, jejichž rodiče neměli biologicky zaměřené povolání. Stručně je obsah práce také popsán v článku Olympiády – příležitost pro rozvoj talentů publikovaném v Živě 1/2022.

 • odkaz na plný text práce: ZDE (ke stažení v PDF)

“Nemoci z povolání jako námět pro biologický seminář”

 • typ práce: závěrečná práce

 • autor: Mgr. Lucie Vopařilová

 • školitel: Mgr. Jana Poupová, Ph.D.

 • anotace: Závěrečná práce Lucie Vopařilové poskytuje přehled faktografických informací, které učitelé potřebují pro výuku věnovanou chorobám z povolání. V textu je toto téma zpracováno jak z pohledu medicínského (příčiny, projevy a léčba vybraných chorob), tak z pohledu legislativního (ukotvení této problematiky v zákonech, principy odškodňování). Mezi sedm blíže charakterizovaných chorob patří mj. svrab, kontaktní dermatitida, syndrom karpálního tunelu a bronchiální astma. Práce poukazuje na malý prostor, který chorobám z povolání věnují středoškolské kurikulání dokumenty a učebnice. Učitelům dále nabízí sadu úloh pro výuku chorob z povolání na vyšším gymnáziu. Výuka je koncipovaná podle modelu E-U-R. V úlohách se uplatňují metody kritického myšlení, některé úlohy jsou využitelné i v rámci distanční výuky.

 • odkaz na plný text práce: ZDE (ke stažení v PDF)