Obhájené práce

Zde průběžně vystavovujeme výběr z to, co už u nás vzniklo - ať už návrhy na praktická cvičení, exkurze či hezké výzkumné práce nás či našich studentů, ze kterých můžete čerpat inspiraci. Můžete zde nalézt odbornou či metodickou inspiraci do výuk či k pedagogickému působení.

Níže naleznete u každé práce stručný popis jejich obsahu a také odkazy na plné texty, pokud byste si je chtěli přečíst. Zároveň ještě dodáváme, že níže uvedené práce nejsou oficiálně publikované, z mnoha nich postupně vzniknou samostatné odborné články, které naleznete v odborných periodikách (přehled naleznete zde).

2022

jarní termín (červen)

“Faktory ovlivňující přístup a motivaci žáků základních a středních škol k učení se první pomoci”

 • typ práce: bakalářská

 • autor: Barbara Havlíková

 • školitel: Mgr. Radim Kuba

 • anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku výuky první pomoci. Výuka první pomoci ve školách je efektivní způsob, jak dostat důležitost znalosti první pomoci do povědomí co nejvíce lidem ve společnosti. Děti jsou díky své snadné motivaci, lehkému učení a retenci vědomostí vhodná cílová skupina pro získání vzdělané a trénované populace v poskytování první pomoci. V zemích, kde je výuka první pomoci povinnou součástí školních vzdělávacích plánů, se výrazně zvyšuje míra přežití při náhlé zástavě srdce. Práce je literární rešerší faktorů ovlivňujících přístup a motivaci žáků základních a středních škol k učení se první pomoci. Zabývá se především tím, co ovlivňuje celkový přístup dětí k první pomoci a chuť učit se ji, jaké postupy by se žáci měli učit s odbornou oporou z hlediska vhodnosti vzhledem k jejich věkovým specifikům. Součástí práce je také shrnutí poznatků, jak zefektivnit výuku první pomoci na základních a středních školách (např. jestli je efektivnější výuka pedagogů či odborných zdravotnických pracovníků).

 • odkaz na plný text práce: ZDE (přesměrování na repozitář závěrečných prací UK)

Analýza tématu buněčná biologie v českých učebnicích přírodopisu

 • typ práce: magisterská diplomová

 • autor: Bc. Jakub Zupko

 • školitel: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.

 • anotace: Cílem diplomové práce bylo posouzení kvality kapitol o buněčné biologii v pěti českých učebnicích přírodopisu pro 6. ročník ZŠ a vytipování nejvhodnější učebnice pro výuku buněčné biologie. Porovnávali jsme učebnice nakladatelství Fraus, Nová Škola, Prodos, SPN a Taktik ze šesti hledisek (rozsah učiva, terminologie, obtížnost výkladového textu (měřené metodou podle Hrabí), obsahová správnost, kognitivní náročnost doprovodných úloh (podle Bloomovy taxonomie) a charakter neverbální složky). Diplomová práce dále obsahuje souhrnné tabulky se všemi faktografickými tvrzeními o buněčné biologii z učebnic; u každého tvrzení je pak uvedeno, zda je korektní či ne. V případě nekorektního tvrzení je uvedena a vysvětlena oprava. Nepřesné či zastaralé informace jsme odhalili ve čtyřech z pěti analyzovaných učebnic. Jako vhodná učebnice, na základě zkoumaných kritérií, vychází učebnice nakladatelství SPN, jako spíše vhodná učebnice nakladatelství Nová škola. Jedna konkrétní učebnice, která by ve všech kritériích přesahovala všechny ostatní, však na českém trhu aktuálně není.

 • odkaz na plný text práce: ZDE (přesměrování na repozitář závěrečných prací UK)

zimní termín (únor)

“Primární prevence abnormalit příjmu potravy na školách a porovnání její efektivity z pohledu studentů a metodiků prevence”

 • typ práce: magisterská diplomová

 • autor: Bc. Eliška Čermáková

 • školitel: RNDr. Irena Chlebounová

 • anotace: Diplomová práce se zabývá abnormalitami příjmu potravy a jejich primární prevencí. Čtenář tu najde přehled těchto abnormalit včetně jejich stručného popisu a rizika jejich vzniku. Autorka zjišťovala kvalitativním výzkumem postaveným na rozhovorech se studenty a pedagogy, zda vnímají obě skupiny respondentů formy primární prevence na školách v této oblasti jako dostačující a zda školní prevence pokrývá všechna důležitá témata. V práci je uveden příklad australského efektivního preventivního programu „Everybody is different“ zaměřeného na posilování zdravého sebevědomí žáků a sebeúcty. Výzkum odkryl pět oblastí, na které je třeba se zaměřit, aby výsledná prevence abnormalit příjmu potravy na škole byla efektivní. Je to zdravá výživa, body pozitivita a neutralita, zdravé sebevědomí, psychohygiena a pohyb.

 • odkaz na plný text práce: ZDE (přesměrování na repozitář závěrečných prací UK)

“Výuka v krajině s využitím GIS a dálkového průzkumu Země”

 • typ práce: závěrečná práce

 • autor: Mgr. Man Matěj

 • školitel: RNDr. Irena Chlebounová

 • anotace: Tato závěrečná práce se zaměřila na návrh a otestování environmentálního výukového programu pro žáky druhého stupně ZŠ. Program byl navržen pro ekocentrum Chaloupky na Vysočině nedaleko Brtnice. Je postaven na vnímání a pozorování krajiny v prostorovém a historickém kontextu posledních dvou století. U každého z 15 stanovišť jsou uvedeny i cíle, které jsou splněny skrze zadávané úkoly. Práce obsahuje celou řadu unikátních map z okolí, popis celodenní terénní výpravy s jednotlivými zastaveními a úkoly s nimi spojenými. Navrhované badatelské aktivity jsou částečně místně specifické a částečně přenositelné jinam. Inspirativní je týdenní „Škola o přírodě“, jejíž součástí se tento program stal.

 • odkaz na plný text práce: ZDE (ke stažení v PDF)

“Zájem řešitelů Biologické olympiády o biologii”

 • typ práce: závěrečná práce

 • autor: Mgr. Tereza Matějková

 • školitel: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.

 • anotace: Předmětové olympiády hrají významnou roli ve vzdělávání nadaných studentů. Pro úspěch je ale nezbytný zájem o daný obor. Tato závěrečná práce pomocí dotazníkového šetření mapuje vznik zájmu o biologii u úspěšných účastníků Biologické olympiády (BiO), konkrétně u kategorie C a D (tj. u žáků 2. stupně ZŠ a nižších gymnázií). Výsledkem šetření jsou přibližně dvě skupiny respondentů. První skupina úspěšných řešitelů BiO se o biologii zajímá od mateřské školy a díky svým rodinným příslušníkům. Druhá skupina úspěšných řešitelů BiO projevila o biologii zájem až v průběhu 2. stupně ZŠ, kdy je k biologii nasměrovali jejich učitelé. Vliv na zájem o obor mělo i povolání rodičů s tím, že učitelé přiváděli k biologii především ty žáky, jejichž rodiče neměli biologicky zaměřené povolání. Stručně je obsah práce také popsán v článku Olympiády – příležitost pro rozvoj talentů publikovaném v Živě 1/2022.

 • odkaz na plný text práce: ZDE (ke stažení v PDF)

“Nemoci z povolání jako námět pro biologický seminář”

 • typ práce: závěrečná práce

 • autor: Mgr. Lucie Vopařilová

 • školitel: Mgr. Jana Poupová, Ph.D.

 • anotace: Závěrečná práce Lucie Vopařilové poskytuje přehled faktografických informací, které učitelé potřebují pro výuku věnovanou chorobám z povolání. V textu je toto téma zpracováno jak z pohledu medicínského (příčiny, projevy a léčba vybraných chorob), tak z pohledu legislativního (ukotvení této problematiky v zákonech, principy odškodňování). Mezi sedm blíže charakterizovaných chorob patří mj. svrab, kontaktní dermatitida, syndrom karpálního tunelu a bronchiální astma. Práce poukazuje na malý prostor, který chorobám z povolání věnují středoškolské kurikulání dokumenty a učebnice. Učitelům dále nabízí sadu úloh pro výuku chorob z povolání na vyšším gymnáziu. Výuka je koncipovaná podle modelu E-U-R. V úlohách se uplatňují metody kritického myšlení, některé úlohy jsou využitelné i v rámci distanční výuky.

 • odkaz na plný text práce: ZDE (ke stažení v PDF)