Obhájené práce

Zde průběžně vystavovujeme výběr z to, co už u nás vzniklo - ať už návrhy na praktická cvičení, exkurze či hezké výzkumné práce nás či našich studentů, ze kterých můžete čerpat inspiraci.  Můžete zde nalézt odbornou či metodickou inspiraci do výuk či k pedagogickému působení. 

Níže naleznete u každé práce stručný popis jejich obsahu a také odkazy na plné texty,  pokud byste si je chtěli přečíst. Zároveň ještě dodáváme, že níže uvedené práce nejsou oficiálně publikované, z mnoha nich postupně vzniknou samostatné odborné články, které naleznete v odborných periodikách (přehled naleznete zde). 

2024

zimní termín 2024 (leden)

Vliv absolvování kurzu první pomoci na míru znechucení

2023

podzimní termín 2023 (září)

“Faktory ovlivňující ochotu poskytnout první pomoc u českých pedagogů”

“Dovednosti žáků v první pomoci na 2. stupni základních škol – kardiopulmonální resuscitace"

Didaktická hra „Odchyt ptáků“

Terénní výuka botaniky"

jarní termín 2023 (červen)

“Stresové faktory učitelů a možnosti jejich zvládání”

“Šikana pedagogů ze strany žáků a možnosti řešení”

Prvky distanční výuky – využívání a hodnocení českými pedagogy

2022

podzimní termín 2022 (září)

“Aktivizace žáků ve vztahu ke skupinové práci v hodinách biologie”

Tvorba autorské didaktické hry "Cesta do nitra buňky

Mobilní aplikace a metoda CLIL ve výuce biologie

Integrace dětí s onemocněním diabetes mellitus ve školním prostředí

Tvorba ŠVP předmětu Přírodopis pro 2.stupeň základní školy

Chov mšic a jejich využití ve středoškolské výuce

Symbiózy hub a rostlin v praktické výuce biologie

jarní termín 2022 (červen)

“Faktory ovlivňující přístup a motivaci žáků základních a středních škol k učení se první pomoci”

Analýza tématu buněčná biologie v českých učebnicích přírodopisu

zimní termín 2022 (únor)

“Primární prevence abnormalit příjmu potravy na školách a porovnání její efektivity z pohledu studentů a metodiků prevence”

“Výuka v krajině s využitím GIS a dálkového průzkumu Země”

“Zájem řešitelů Biologické olympiády o biologii”

“Nemoci z povolání jako námět pro biologický seminář”