Aktivizační metody
a formy ve výuce přírodovědných předmětů

I - kurz:

Jak na skupinovou výuku (nejen) v hodinách biologie?

Navržený vzdělávací program akreditovaný MŠMT v rámci kurzů CŽV reaguje na požadavky kurikulárních dokumentů, které mimo jiné vybízejí k tomu, aby ve vzdělávání byly uplatňovány postupy a metody podporující tvořivé myšlení, pohotovost, kooperaci i samostatnost žáků, a byly využívány takové organizační formy výuky, které podporují aktivní učení.

Kurz je věnovaný problematice skupinového vyučování, tedy organizační formě, která sama o sobě nezaručí kooperaci žáků ve skupině, ale je výchozím uspořádáním pro kooperaci a vůbec takový způsob práce, při kterém se uplatní mnohé aktivizační metody.


A právě ty mohou zpestřit běžnou vyučovací hodinu či dokonce efektivně suplovat výklad učitele. Pokud je takový způsob výuky vhodně připravený a následně odborně vedený v souladu s pravidly kooperace, může nabídnout motivující studijní prostředí – a to nejen žákům, ale také učiteli.

Přicházejí Vám na mysl otázky:

Jak podpořit kooperativně-skupinovou práci ve třídě? Jak začít s tímto způsobem práce, pokud o něm teprve uvažujete? Jak jej dále rozvíjet, pokud jej již využíváte? Případně jak eliminovat případnou disharmonii?

Nebo máte "jen" chuť strávit den a inspirovat se a prozkoumat další možnosti, jak se žáky projít kreativně učivem (nejen) biologie?

Pak věřímě, že Vám kurz nabídne mnoho pohledů a podnětů pro Vaši další práci a ukáže, jak kooperaci žáků každodenně ve výuce využívat.


Datum konání dalšího kurzu: 4. března 2023


Čas: 9:00-16:30; PřF UK - učebna B4, Viničná 7, Praha.


Cena: 1290 Kč; kurz lze platit ze šablon.

Přihlásit se na kurz lze do 10.02.2023, viz přihláška: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsKKEL0G0-vY6qbAeKzt8ShqPJnpo6p0bWpitKLaaAmXJDAA/viewform

II - kurz:

Aktivizační metody a formy ve výuce přírodovědných předmětů

Kurz navazuje na předešlý s názvem „Jak na skupinovou výuku (nejen) v hodinách biologie?“.

Nabízí zájemcům, v návaznosti na první kurz zaměřený na skupinovou výuku, další aktivizační strategie – metody a formy, které mohou zatraktivnit běžnou vyučovací hodinu. Z praxe lze vysledovat, že řada učitelů má zájem aktivizační metody a formy do své výuky zařazovat, nicméně nejen z časových důvodů, či obav z negativních reakcí žáků je do výuky nezařazuje. Proto hlavní náplní kurzu je na základě konkrétních námětů a ukázek aktivizačních metod seznámit učitele s potenciálem efektivního využití aktivizace a aktivního učení ve výuce zejména přírodovědných předmětů.

Účastnící si sami vyzkouší konkrétní aktivizační strategie, čímž získají náměty do vlastní výuky.

Přestože ukázky budou zaměřeny převážně na předměty biologie a chemie mohou být původní náměty po určitých úpravách východisky i materiálem pro výuku v dalších (nejen) přírodovědných předmětech.

V neposlední řadě aktivizační metody a formy nabízejí interdisciplinární přesah, a to nejen v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda, proto mohou vhodně propojit určité tematické celky i několika předmětů, což je další benefit ukázek metod v kurzu.

Datum konání dalšího kurzu: 13. května 2023


Čas: 9:00-16:30; PřF UK – učebna B4, Viničná 7, Praha


Cena: 1290 Kč; kurz lze platit ze šablon.


Přihlásit se na kurz: lze do 20.4.2022, viz přihláška:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_ELb1z94BJc07v7DMmO_NwrljY81ZsgwBGtBU-3y2qXg6Eg/viewform